Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکردانالیز(تجزیه) : در این گروهانی که من قرار دارم فرمانده ما ادم زورگویی است و ونمیتونه سربازها رو انچنان مدیریت کنه وهمین فرمانده باعث شده که به اکثرسربازهای این قسمت ضربه روحی وارد شود.

 

رویکردسنتز(ترکیب) : چون محل خدمت اکثر سربازها با محل زندگی انها یکی نیست و در پادگان سربازانی با فرهنگ های متفاوت در کناریکدیگر قرار میگیرند و تقریباسربازانی که در شهرهای بزرگ امده اند ارتباط کلامی موثرتری دارند و بهتر می توانند از حق خود دفاع کنند و نیز خیلی از سربازها فکر می کنند که وقت انها در این دوسال تلف می شود تحت فشار روحی قرار می گیرند و بهتر است که فرمانده هان از باوضعیت روانی وخانوادگی سربازها اشنایی داشته باشند