Menu
نویسنده مطلب : زهره جواهری

مطلب مورد بحث:

توصیه هایی برای جلسه فروش حضوری


تمرین اول: فروشگاه ماشینی که  این اجازه را به مشتری ها میدهد که برای چند دقیقه با ماشین مورد نظر خود رانندگی کنند و آن را بررسی نمایند.

 

تمرین دوم: بطور کلی اینکه خریدار احتمالی این ذهنیت را داشته باشد که آزادانه حق انتخاب دارد و خودش انتخاب کرده که به حرف های فروشنده گوش بدهد بسیار مهم است. داشتن کوچکترین حس اجبار یا زور باعث میشود فروشنده به راحتی در کارش شکست بخورد. هر جا که احساس کردیم مشتری خسته شده یا حوصله شنیدن ادامه حرفها را ندارد لازم است صحبت قطع شود. به جای اینکه سخنرانی طویلی درمورد محصول ارائه دهیم بهتر است با سوال کردن از مشتری برای رسیدن به نیاز واقعی او کار فروش را به انجام برسانیم.

اینکه مشتری بداند هدف ما مشاوره دادن در خصوص نیازها و خدمت به اوست و نه فروش خودمان تاثیر بسزایی در قطعی کردن فروش دارد.

صداقت و شور و اشتیاقی که ما در کار خود داریم ناخودآگاه به مشتری منتقل شده و این حس خوب میتواند اعتماد بیشتری جلب کند.