Menu
نویسنده مطلب : ناصر ابراهیم زاده

مطلب مورد بحث:

تسلط بر کلمات و اهمیت آن در مذاکره


* مهاجرت می‌تواند باعث یک تغییر بزرگ در زندگی من بشود.

۱٫مهاجرت به خودی خود نمیتواند باعث تغییر بزرگ زندگی من شود.

۲٫برای فرار از ترسها نمیتوان مهاجرت را برگزید

۳٫به دلیل ریسک پذیری پائین و وجود ابهام از مهاجرت میترسم.

۴٫بخاطر تحمل نکردن دوری از خانواده ام دارم مهاجرت برای تغییر جزء اولویتهای من نیست.

۵٫اگر چه مهاجرت شاید مرا وارد محیط بهتری برای زندگی کند(نیازهای مالی و رفاهی )رابرایم فراهم کند،اما من نمیتوانم از دلبستگیهایم در اینجا جدا شوم .