Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی :
– اینکه بدانیم سنگ صبوری داریم که میتوانیم شکایت و شکوه همه نامردمی ها را به نزدش ببریم و او گوش فرادهد .

– اینکه یادمان باشند و بدانیم که در زیباترین لحظات دوستان و عزیزانمان در یادشان بوده و ما را به خاطر آورده اند .

حمایت ابزاری :
– اینکه بدانیم افرادی هستند که ما می توانیم فرزندانمان را به ایشان بسپاریم و مطمئن باشیم در نبود ما همچون خود ما از آنها مراقبت خواهند کرد .

– اینکه بدانیم دوستانی داریم که در صورت ازدست دادن کار و شغلمان می توانند در شرکتها یابنگاههای خود ما را به کار گیرند .
حمایت اطلاعاتی :
– اخذ تحلیل از دوستانمان قبل از برگزاری یک نشست یا جلسه کاری مهم در خصوص موضوع جلسه
– استفاده از اطلاعات و تجربه دیگران در داشتن سبک صحیح زندگی و ایجاد عادات صحیح
حمایت در ارزیابی و شناخت :

– بعد از اینکه احساس می کنیم روحیه و توان کاری را در اثر یک مجادله و یا رقابت درون سازمانی از دست داده ایم ، همسری که نقاط قوت و توانایی شما را به شما یادآور شده و دفعاتی را که از شکست پلی برای پیروزی ساخته اید را به شما یادآوری نماید.

– وقتی که قبل از یک دیدار یا نشست مهم استرس وجودتان را فراگرفته، دوستی باشد که با چند جمله اثر بخش ویادآوری نکات مهم بتواند شما را از آن حالت برهاند و با قوت قلب به جلسه وارد شوید .