Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

کودکان ثروتمند و کودکان فقیر


دوستان من در کودکی فقیر بودم حالا متوسط هستم و احتمالا متوسط خواهم ماند. حال من در کودکی کمک کردن به دیگران بود و محبت به اطرافیان. بعدها متوجه شدم کمک به دیگران این بوده که خود را به واسطه شرایط سختم کمتر از دیگران می دیدم (کمبود عزت نفس) و چون پدرم جلوی دیگران من رو خطاب قرار می داد و می گفت پسرم نوکرتونه احساس میکردم چون ارزش ندارم باید محبت کنم که من را دوست داشته یاشند(مهرطلبی).  البته در مخالفت با تحقیق این مطالب رو ننتوشتم فقط ابن نوشته من رو برد به اون روزا  و خواستم شما رو هم شریک کنم. ممنون