Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

چرا می‌خواهید کارآفرین شوید؟ انگیزه شما از کارآفرینی چیست؟


می خواهم کارآفرین باشم تا بتوانم رویاهای خودم رو زندگی کنم .

بعد از سالها کارمندی کردن به این نتیجه رسیده ام که کارمندی کردن به نوعی درجا زدن هست و برای افرادی مثل من که از انجام مداوم یک کار خسته میشوندو برای دست یابی به تجربیات تازه  تغییر شغل میدهند کارآفرینی می تواند گزینه  مطلوبی باشد چون چالش های این کار آنقدر زیاد هست که دچار روزمرگی و  کسالت نشد.