Menu
نویسنده مطلب : مهدی کیانی

مطلب مورد بحث:

الان در کدام وضعیت هستید: کودک،‌ بالغ یا والد؟


– چند روز و چند ساعت اخیر مربوط می شود به زمانی که من شروع به سلسله درسهای متقابل کرده ام از زمانی که این مجموعه را دنبال می کنم به طور مداوم رفتارهای خودم را با دیگران و یا برعکس و حتی رفتار دیگران را به عنوان ناظر مورد بررسی قرار می دهم.

امروز من بیشترین تمایل را برای رفتار بالغ- بالغ دارم که البته برای بهبود وضعیت من بسیار مفید است، گره های زیادی در تعامل با دیگران برایم وجود داشت که در کارگاه عزت نفس هم مرتفع نگردید ولی در حال حاضر از آنها رهایی یافته ام و یا حداقل مشغول تمرین برای رهایی هستم.

در وضعیت موجود دیگران هم با من بالغ- بالغ رفتار می کنند و در صورتی که در موضع والد یا کودک قرار گیرند به راحتی آنها را به بالغ هدایت می کنم مگر آنکه بالغانه تمایل داشته باشم کودکانه یا والدانه برخورد نمایم، در حال حاضر به اوضاع مسلط هستم و دائم در تلاش برای بهتر شدن.

– در اجتناب و تسلیم معمولا من سبک کودکانه را انتخاب می کنم و در تحمیل از سبک والدانه استفاده می کنم.

– در بین همکاران موردهای زیادی را به خاطر دارم که در ظاهر نقش والد حمایتگر را ارزش میدانند، ولی با مورد توجه قرار دادن ایشان، رفتارشان بیشتر به کودکی عصیان گر شباهت دارد.

گاهی اوقات شرایط ایجاد میکند فردی ماهیت حقیقی خود را آشکار نکند ولی با توجه به نداشتن آگاهی از نوع نقشی که انتخاب کرده به راحتی می توان دست او را خواند.