Menu
نویسنده مطلب : مهرداد حمیدزاده

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


کاربردی بودن یک آموزش یعنی  قابلیت و قدرت به کارگیری  و رویت عینی و  تفکیک درست

المان های اموزش در محیط ها و پدیده های واقعی خارج از محیط آموزش

برای نیل به این مقصود حتما باید معیار ها و مصداق هایی برای سنجش ایجاد گردد