Menu
نویسنده مطلب : آروین آشفته

مطلب مورد بحث:

معمای انتخاب وزنه برای ترازو | زنگ تفریح


اگر فقط می تونستیم از وزنه های ۱و ۲و ۵ کیلویی استفاده کنیم حداقل به چه ترکیبی از وزنه نیاز داشتیم؟

(چند تا ۱ کیلیویی ؟ چند تا ۲ کیلویی؟ چند تا ۵ کیلویی؟)

 

اصلا به این موضوع توجه کرده بودید که چرا در گذشته که از ترازوی دو کفه ای برای همه کارهای استفاده می شد فقط وزنه های ۱و۲و ۵ کیلویی داشتند؟؟؟

 

 

 

 

راهنمایی . تمام اعداد اول (غیر بخش پذیر به خوشون و یک ) مثل ۱۱ و ۱۳و ۱۷ و… و همچنین  اعداد غیر اول را می توان از ترکیب ۱و ۲ و ۵ ساخت.