Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد آنالیز (تجزیه): همکار ما با اوردن بچه خود بر سر کار همه را به دردسر انداخته و باعث مزاحمت برای همکاران دیگر شده.این نشان دهنده بی مسئولیت بودن او در کار است

رویکرد سنتز (ترکیب):نداشتن زمان کافی برای رسیدگی به مشکلات خانوادگی فشار کار زیاد مریض بودن بچه و نداشتن زمان مرخصی کافی برای رسیدگی به مشکلات بچه, بی برنامگی, تعداد بچه های زیاد در خانواده او و ناتوانی در کنترل آنها به وسیله پدر یا مادر, شرایط بد اقتصادی که باعث شده که فرد  نتواند بچه خودش را در یک مهد کودک ثبت نام کنه, مشکلات خانوادگی.