Menu
نویسنده مطلب : رضاسبحانی

مطلب مورد بحث:

تعریف برونگرایی چیست؟ شخصیت برونگرا چه ویژگی هایی دارد؟


گاهی میزان برونگرایی و درونگرایی یک فرد را حتی از تعداد دوستان نزدیک وی نیز متوجه شد. به نظرم

انسان برونگرا دوست های خیلی زیاد ولی با رابطه سطحی دارد،ولی

انسان درونگرا دوست های خیلی کم ولی با عمق خیلی زیاد دارد.