Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


چگونه می توانم یک کسب و کار راه بیندازم؟

چگونه می توانم با استفاده از امکانات موچودم کسب و کاری را ه بیندازم تا از وضعیت شغلی کارمندی رهایی یابم؟

چگونه می توانم با استفاده از امکانات موجود و دوستانی که دارم ایده هایی تازه برای راه اندازی کسب و کاری بیابم تا از وضعیت شغلی کارمندی رهایی یابم و یا اگر شرکتی که در ان کار می کنم دچار مشکل شد سردرگم نشوم؟

چگونه می توانم با استفاده از امکانات موجود و مشورت دوستانی که دارم و خواندن کتاب های کار آفرینی و شرکت در دوره های تخصصی ان ایده ها و ابزارهای تازه ای برای راه اندازی کسب و کاری موفق بیابم تا از وضعیت شغلی کارمندی رهایی یابم و یا اگر شرکتی که در آن کار می کنم دچار مشکل شد سردرگم نشوم و ضمنا بتوانم تعدادی از دوستان را هم مشغول به کار کنم و باعث سودآوری برای خود و اطرافیانم شوم؟