Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

نقش آلترناتیوها و BATNA (بتنا) در برنامه ریزی برای مذاکره - اگر به نتیجه نرسیدیم...


در بحث مدیریت آلترناتیوها و وجود بتنا توجه به این نکته را مهم می دانم که شرکتها و طرفهای مقابل نیز در خصوص موضوع مورد مذاکره ما بطور دائم اطلاعات جمع آوری می کنند حتی خود بتنا نیز مستثنی از این قضیه نمی باشد. مثلا در مذاکره با شرکتهای بیمه؛ ما در ماههای پایانی قرارداد موجود تلویحا با شرکتهای دیگری وارد مذاکره غیررسمی می شدیم در حالیکه شرکت موجود را نیز زیر سر داشتیم و با ادبیات این درس بتنای ما بود. در جریان این بررسیها متوجه شدیم که رفتار شرکت موجود یا همان بتنای ما با اطلاع از جریان مذاکرات غیررسمی مان تغییراتی داشته ، همینطور شرکتهای طرف مذاکره نیز با اطلاع جزئی از کم و کیف مذاکرات قبلی رفتار متفاوتی بروز می دادند. البته ذینفعان موضوع که درون سازمانی بودند در این میان نقش زیادی داشتند. لذا متاثر از این درس و تجربه فوق معتقدم مدیریت درست آلترناتیوها و مدیریت صحیح فرآیند مذاکره، از ابتدایی ترین مرحله تا مرحله نهایی آن، از ضروریات اصلی در موفقیت مذاکره می باشد.
پس نوشت: در مورد موضوع درس به نطرم رسید که هدف اصلی این هستش که ما از ابتدای برنامه ریزی برای مذاکره به پایان آن نیز فکر کنیم. این مفهوم بنظرم فراتر از موضوع آلترناتیو و بتناست