Menu
نویسنده مطلب : سمیه قجاوند

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


اصولا مفهوم موفقیت با خوشبختی متفاوت است افرادی که به دنبال موفقیت هستند خوب می دانند که دراین مسیر می بایست شرایط بسیارسخت دشوار را تحمل کنندوازخیلی از خواسته ها ونیازهایشان بگذرند تا به هدف نهایی برسند، برعکس افرادی که به دنبال خوشبختی هستند حاضر به گذشتن از خواسته ها ونیازهایشان نیستند .