Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی


فرض کنید شما را از تمام جهان جدا کرده‌اند و در انزوای کامل در فضای تهی، فرصت و وسایل لازم برای یک رفتار مشخص را در اختیار شما قرار داده‌اند.آیا هنوز هم آن کار را انجام می‌دهید؟ اون کار تماشای منظره اطراف در وضعیت نشسته یا دراز کش و رویا پردازیه که نهایتا منجر به خواب بشه.
چه سهمی از ساعات هفتگی خود را به کارهایی با انگیزاننده‌های درونی اختصاص می‌دهید؟ اگر ساعات خوابی رو که با انگیزه های بیرونی انجام میشه در نظر نگیریم، تقریبا حدود ۴۵ ساعت ( این تقریب از میانگین ساعات دو هفته اخیر در نظر گرفته شده). چون این ساعات بر اساس نیاز ها و انگیزاننده های بیرونی در زمانها و دوره های مختلف متفاوت است)
نخستین فعالیتی که با شنیدن انگیزاننده‌های درونی از زندگی یا کار خودتان، در ذهن‌تان تداعی می‌شود چیست؟ رویا پردازی، خوابیدن بعد از رویا پردازی- تماشای فیلم سینمایی، مطالعه (حدود ۲۰-۳۰ درصد آن) –چیدمان و منظم کردن هر چیزی که قابلیت نظم دادن داشته باشد.