Menu
نویسنده مطلب : فرزانه حلاجی

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


تمرین اول: پروژه چیدن سفره هفت سین

(به نظر من می توان اکثر عملیاتی که در طی روز انجام می شود را به عنوان پروژه هم تعریف کرد،  به عنوان مثال اگر من یک خانم خانه دار باشم که در  مجموعه عملیات روزانه ای که انجام می دهم، آشپزی تعریف شده باشد، پختن قرمه سبزی برای شنبه و یا قیمه برای یکشنبه علی رغم تعریفشان به عنوان عملیات روزانه آشپزی می توانند به عنوان پروژه تهیه وعده غذایی تعریف شوند. همین نگاه را می توان به عمیلات روزانه و تکراری در محیط کاری و تعریف شده برای یک شغل نیز داشت.)

تمرین دوم : نیروی واحد فروش با تعریف وظایف به صورت دریافت درخواست از مشتری و اولویت بندی آن بر اساس فاکتور های از پیش تعیین شده، انتقال درخواست به بخش تولید  در حال انجام عملیات روزانه است، اما تبدیل مشتری راغب  الف با ظرفیت خرید ب به مشتری بالفعل ، می تواند به صورت یک پروژه تعریف شود.