Menu
نویسنده مطلب : مینا صادق

مطلب مورد بحث:

شخصیت شناسی- ویلیام گلاسر، نظریه انتخاب، تفکر مالکانه و دام کنترل (۲)


–        همراهی  وهمدلی با خانواده  که با تداوم آن احساس می کنند ثانیه های زندگیم متعلق به آنهاست.
–        نمی دانم این مصداق رفتار مالکانه هست یا نه ، کسی که اجازه میدهد تو به جای او تصمیم بگیره.
–        گفتگوی منطقی و بیان نیازهای خود و سعی بر تفویض برخی از مسئولیت ها به اعضای خانواده  و دیگران
–        این امر چون خواسته خودم نبوده بنابر این شاید بهترین کار  باز هم تفویض مسئولیت و کم رنگ کردن حضورم باشد.