Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

نقش مدیران در ایجاد و افزایش تنش و تعارض در محیط کار


سلام به دوستان

مورد اول یعنی دخالت در جزئیات در سازمان های دولتی بسیار مرسوم است. از کوچکترین کارها و تصمیمات (جابجا کردن یک ویرگول در متن گزارش) تا بزرگترین آنها (تنظیم قرارداد با سازمان های دیگر) با دخالت مستقیم مدیر انجام می شود که نتیجه انجام کارها به صورت روتین و یکنواخت طی سالهای طولانیست.

در سازمان های دولتی می توان مشاهده کرد که یک فرآیند با تمام نواقص و کاستی ها به دلیل سلیقه مدیر و طرز فکر ایشان حدود ۱۰ سال است که به یک شکل و روش انجام شده و پیش می رود. از طرفی در این سازمانها مدیران تفویض درست کارها و برون سپاری و اعتماد به زیردستان را در روش کار خود قرار نداده و نه تنها ابراز تفکرات و روشهای جدید و خلاقیت را در کارمندان از بین برده بلکه سازمان دچار رکود شده و پویایی و نوآوری لازم را ندارد.