Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

تعریف منحنی یادگیری چیست و برای ما چه کاربردی دارد؟


برای من یادگیری زبان انگلیسی یک یادگیری تدریجی بوده ، اما رانندگی رو یک یادگیری سریع می دونم که با تجربه و تکرار بهتر میشه . یادگیری ریاضی و یا روزمره های زندگی یک یادگیری مساله محور و نقشه کشی ساختمام رو یک نمودار s می بینم ..