Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

انواع تعارض | آشنایی با ریشه‌های تعارض


تعارضهای که در محیط کار روی می دهند معمولا ناشی از تفاوت در اهداف و تفاوت در نقشهای تیمی است.  چون افراد در محیط کار اهداف و وظایف متفاوتی دارند. گرچه در نگاه سیستمی همه عضو یک مجموعه بوده و همه با هم یک هدف نهایی  را دنبال می کنند ، ولی تفاوت در اهداف و وظایف افراد و گروههای زیر مجموعه یک سازمان منجر به بروز تعارض می شود. برخی تعارضها نیز بین افرادی که دارای  سابقه کار زیادی هستند و افرادی که تازه کار هستند یا افرادی که از محیط کار دیگری به محیط جدید وارد شده اند بدلیل تفاوت در دانش و تجربه بوجود می آید.

بیشتر تعارضهایی که در محیط کار برای من پیش آمده بدلیل تفاوت در اهداف و نقشهای تیمی بین من و همکاران بقیه واحدها بوده که معمولا با چند جلسه صحبت یا میانجیگری  یک نفر حل و فصل شده است. مواجهه با این نوع تعارضها برای من آسان است ولی مواجهه با تعارضهایی که ریشه آنها تفاوت در اصول و باورهاست برای من دشوار است.