Menu
نویسنده مطلب : متین

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


– تفاوت بین هزینه و مخارج

هزینه  در موارد پرداختهای نقدی و غیرنقدی کاربرد دارد… مثل خرید منزل، مایحتاج خانه یا  زمان و انرژی  از دست رفته برای انجام کاری، استهلاک و غیره . و در دراز مدت نیز میتواند موجب سود آوری شخص بشود. در واقع هزینه میتواند امکان سود و ضرر داشته باشد.

ولی مخارج بیشتر در مورد پرداختهای نقدی به کار برده میشود و چیزی ست که تقریبا از دست رفته و غیر قابل بازگشت هست.

 

– تفاوت بین منقلب و متاثر

منقلب شدن در مواری به کار میره که یک حالت تحول درونی و عمیق در انسان ایجاد شود، به طوریکه در نوع نگاه فرد در دراز مدت اثرگذار هست، اما واژه “متاثر” در مواردی بیشتر کاربرد دارد که این حس تحول سطحی تر و گذرا بوده و منجر به تغییرات در کوتاه مدت میشود.