- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مژده آبرین

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


نامه ای که نوشتی
هرگز نگرانم نکرد …
گفته ای بعد از این
مرا دوست نخواهی داشت!
اما…

نامه ات
چرا انقدر طولانی است؟
تمیز نوشته ایی…
پشت و رو دوازده برگ؛
این خودش یک کتاب کوچک است!

هیچ کس برای خداحافظی
نامه ای چنین نمی نویسد!
نامه ات
نگرانم نکرد…

#هاینریش_هاینه