Menu
نویسنده مطلب : محسن امیری

مطلب مورد بحث:

با دو شخصیت درون خود چه می‌کنید؟


من هم مثل بسیاری از آدم هایی که میشناسم ،دو  این شخصیت را در وجود خودم رصد کرده ام.

بارها این تصویر را درون خودم دیدم. دو کودکی که در قعر چاهی نشسته اند و هردو شخصیتی متفاوت دارند و من بارها  از بالای چاه با آنها صحبت کرده ام.

یکی مدیر یکی کارمند

یکی جدی و خشن یکی مهربان

یکی گریان یکی با خنده های موذی

یکی با لباس رسمی  و شیک یکی با لماس خیلی ساده

یکی اجتناب پذیر یکی رقابتی

حتی یکی ظالم و یکی مظلوم