ریحانه شاهنگیان - نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ریحانه شاهنگیان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا واقعا لازم بود برای رسیدن به سطح امروزی اطلاعاتم در حوزه کاری خودم سالهای زیادی در دانشگاه تحصیل کنم؟

آیا کاری که امروز می کنم با استعدادها و توانمندیهایم همخوانی دارد؟

آیا بهتر نیست همین امروز تصمیم بگیرم و به کاری بپردازم که مطمئن هستم بعدها از انجام ندادنش پشیمان خواهم شد؟

آیا چیزی که دیگران برای من موفقیت می دانند از نظر خودم هم موفقیت محسوب می شود و در آینده مرا راضی خواهد کرد؟

آیا لازم است در تصمیم گیریهایم به نظر سایرین در حدی که تا امروز بها داده ام بها بدهم؟