Menu
نویسنده مطلب : مجید امیدالله

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام

مورد اول ، دوم و سوم رو رعایت کردم. من تا به حال دو دفتر که یکی از آنها کامل ، پر از یادداشت شده است و این دفتر اول را آنقدر استفاده کردم که جلدش کنده شده :-)

واقعا فضای متمم آنقدر برای من جدی و مورد احترام است که در سکوت کامل وقتم را صرف یادگیری می کنم و حتی موسیقی بدون کلامی که گهگاه در مطالعه کتاب روشن می کنم ؛ نیز ترجیح می دهم خاموش باشد.

بند دوم از مورد سوم و مورد چهارم را شاید کمی نسبت به آن کم تر کار کرده ام. که با توجه به پیشنهاد ارزنده شما حتما توجه بیشتری را منبعد از این صرف خواهم کرد.

سپاس فراوان بابت توصیه های طلایی شما