- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


کارتون اول: مجموعه یا سازمانی که همه اعضاء آن فقط تصمیم گیرنده هستند و برای اجرایی کردن همون تصمیم ها ( درست یا نادرست)  مجری یافت نمیشود. پس سکون این مجموعه ناگزیر خواهد بود.
کارتون دوم:
– نتیجه تبعیت کورکورانه و متعصبانه از سنتها در جوامع بشری و توقعات خودخواهانه انسانها از یکدیگر
-زمینه مشکی تصویر افکار منفی و ناامیدکننده رو به ذهن می رسونه که در این مدل ذهنی نهایتا اسیر شدن در آن ناگزیر است.
کارتون سوم : تصمیم گیری و انجام کار بدون تفکر و شناخت از وضعیت