Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

انسانهای دشوار در محیط کار و زندگی


تعداد بارهای زیادی با افرادی که خاصیت های مطرح شده رو داشتند برخورد داشتم یا کار کردم.
خودم هم این رفتارها رو تو مواردی انجام دادم مثل جزیی نگری .
مخصوصا وقتی که استرس بالایی رو سر کار تحمل میکردم
درخواست دارم که متمم هم راهکار تعامل با این افراد و هم نحوه ی پیشگیری در قرار گرفتن در این موقعیت ها رو منتشر کنه.