Menu
نویسنده مطلب : خالد شکوهی

مطلب مورد بحث:

امنیت به عنوان یک انگیزه


من اگر سفارشات مشتری را تحویل ندهدم ممکن است مشتری عصبانی شود و در مغازه ی ما داد و بی داد و آبرو ریزی به راه بیندازد

من اگر برای درآمد آینده ام کاری نکنم در آینده سربار خانواده ام خواهم شد

من اگر درخواستم را به مدیرم بگویم ممکن است او ناراحت شود

 

( با خوندن این درس یادگرفتم که شاید بتوانم با ترساندن خودم از آینده ی نا مطلوب از اهمالکاری و تنبلی فرار کنم)