Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

بازخوانی و مرور یک نمونه بنچ مارکینگ تاریخی


با مطالعه این درس به این نتیجه رسیدم که بنچ مارک کردن بدون عزت نفس و دفاع از ایده جز تلخی و ناکامی چیزی نیست ..

کسب که نظریه ای داره هر چند موفق و اصولی باید محکم و استوار بایسته و با تمام قدرت از تحقیقی که کرده دفاع کنه ..

گرچه شاید بنچ مارک و تحقیقات گسترده در پیش – پس و موازی با فرایند برای منافع خیلی ها گرون تموم بشه ..