Menu
نویسنده مطلب : محمد تقی امینی

مطلب مورد بحث:

نگاهی به تاریخچه ژیلت و بیک


با سلام

جواب تمرین ۳ از درس تفاوت صنعت و بازار:

مدیران ژیلت  مرزهای صنعت را براساس  “نیاز ارضا شده” تعریف کرده بودند و مدیران بیک مرزهای  صنعت را بر اساس محصول تعریف کرده بودند و  در نهایت با توجه به تحلیل اشتبا ه  مدیران  ژیلت  با تغییر استراتژی خود به سمت بازارهای کشورهای در حال توسعه و تولید محصولات جانبی سعی در نگهداشتن سود شرکت کردند .