Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی


اولین مالی که در زمینه ی تصمیم سازی به ذهن من میرسد، بازی مافیا هست.

در تیم مافیا یک نقش به اسم گاد فادر وجود دارد که تصمیم گیری نهایی با اوست، در فرایند کشتن هر شخص در شب، اعضای تیم در تصمیم سازی دخالت دارند و گزینه های کشته شدن در شب را با هم تصمیم سازی میکنند اما تصمیم نهایی با نقش گاد فادر است.