Menu
نویسنده مطلب : زهره خلیلی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


Abstract به معنای انتزاعی در کشور ودربین دانشجویان ،معنای مفهوم گرایی مطلق میدهد ،

درضمن در بین دانشجویان وفارغ التحصیلان کشور طراح لباس ،به معنای کسی است که خوب لباس وفیگور طراحی ونقاشی میکند ،ونمیدانند طراح لباس باید به تمامی وسایل دوخت و….. علم وتجربه داشته باشد و در واقع طراحی یک لباس پروسه ذهنی یک طراح است که با الهام از یک جزء با گذر ازطراحی استوری بورد به کثرت و در نهایت تمامی ایده ها وطرحها به وحدت میرسد .

ایده گرفتن با الهام گرفتن وکپی کردن در بین طراحان ما به یک معناست

چه بین بزرگترها وچه کودکان وقتی میگوییم ازت متنفرم در واقع میگوییم ازت شاکیم ،چون تنفر مقابل عشق است واگر ما نسبت به فرد مورد نظر حسی نداشته باشیم وبرایمان از نظر عاطفیو.. مهم نباشد حسی به نام تنفر بی معناست،یا باید نسبت به فرد بی تفاوت یا بی احساس وگذرا باشد ،پس هم خودمان وهم کودکان بیاموزییم اگر از دست کسی ناراحت وعصبانی ویا شاکی هستیم این به معنای تنفر نیست،،،،،برای مثال من به اداره ای میروم تا وبا کارمندی روبرو میشوم که قرارست برای من کاری انجام دهد ،ولی این کارو نمیکند ومن به همراه خود میگویم ازش متنفرم ،در حالیکه شاکیم ،تنفر بی معناست