Menu
نویسنده مطلب : سعیده

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


اگر من در آموزش و پرورش بودم چگونه می توانستم مفید باشم؟

اگر من در آموزش و پرورش بودم چگونه می توانستم برای دانش آموزان مفید باشم تا بتوانم خلاقیت آن ها را رشد دهم؟

اگر من در آموزش و پرورش بودم چگونه می توانستم برای دانش آموزان مفید باشم تا بتوانم خلاقیت آن ها را رشد دهم و استعداد های آن ها رو شکوفا سازم؟

اگر من در آموزش و پرورش بودم چگونه می توانستم برای دانش آموزان مفید باشم تا بتوانم خلاقیت آن ها را رشد دهم و استعداد های آن ها رو شکوفا سازم تا در آینده در تصمیم های شغلی و انتخاب رشته بهتر عمل کنند؟

اگر من در آموزش و پرورش بودم چگونه می توانستم برای دانش آموزان مفید باشم تا بتوانم خلاقیت آن ها را رشد دهم و استعداد های آن ها رو شکوفا سازم تا در آینده در تصمیم های شغلی و انتخاب رشته بهتر عمل کنند و از دوران تحصیلی خود راضی بوده باشند؟