Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

سه ستون اصلی متقاعدسازی


اخیرا در یک جلسه فروش برای ارائه یک جنس ایرانی که کیفیت تقریبا نزدیکی به مشابه خارجی آن داشت به لحاظ منطقی و احساسی که در مشتری ایجاد می شود به نظرم موفق بودیم ولی چون در ذهن خودمان ایرانی را کمی پایین تر از خارجی می دانستیم آن میزان اعتماد و اعتباری که مشتری می بایستی از نگاه و لحن صحبت ما بدست می آورد محقق نشد و فروش صورت نگرفت