Menu
نویسنده مطلب : علی نظیری

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


منطق حکم می‌کنه که فرهنگ‌سازی در این زمینه جزء اولویت‌ها باشه اما پرسش اینه:

خود فرهنگ‌سازی آیا پایدار هست؟

چه مدل‌ها و روش‌هایی رو برای ارائه آموزش در نظر بگیریم که پایدار و موثر باشه؟

خیلی از ماها معتقدیم که باید فرهنگ‌سازی بشه اما به این کمتر توجه می‌شه که چگونه و با چه ابزاری و… ؟