Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


من فکر می کنم بعضی از افراد در یک معامله آنقدر کیفیتشان بالا می رود که اهمیت مقدار پول پرداخت شده و حنس خریداری شده در درجه بعدی قرار می گیرد و چیزهای دیگری اولویت داربرای این افراد حال خوب خود و طرف مقابل خاطره خوب و داستان خوبی که از آن خرید تا مدتها در ذهنشان می ماند سود و تاثیری که نه فقط به خود بلکه به تعداد نفرات بیشتری که به هرشکلی در مدار آن خرید قرار می گیرند و به آن خرید مرتبط می شوند مهم است.

حال خوبی که ممکن است خریدار پیدا کند و به خانواده اش انتقال دهد حال خوبی که ممکن است فروشنده پیدا کند و به اطرافیانش انتقال دهد و همینطور این چرخه در حال حرکت باشد مجموع تمام این حالهای خوب برای افرادی که کیفیت معاملات برایشان مهم است نه کمیت ارزش بالاتری دارد و دن اریلی در پاسخی که به این مساله و همچنین بحث جذاب شام دنگی داده  این فرآیند را به خوبی نشان داده انگار کلا هدف والای ما انسانها به عنوان جانشین اصلی خداوند در زمین خلق حال خوب است که البته هرکسی نمی تواند این آفرینش ماندگار را داشته باشد و اینگونه می فهمیم تعداد خلیفه های خدا در زمین بسیار کم است و یک عده فقط سیاهی لشکر هستند.