- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : جلال مقربی

مطلب مورد بحث:

انتخاب سیستم فروش مناسب


وابستگی زیاد به فرد:

فکر می کنم کالاها هر چه تخصصی تر و دانش فنی پیچیده تر داشته باشد و همچنین مصرف آن  نیز عمومیت نداشته باشد , وابستگی به فروشنده بسیار زیاد می باشد , البته پس از اینکه به برند معتبر تبدیل شود این وابستگی طبیتعا کاهش می یابد.مانند دوربین های نقشه برداری که برند زایس جزء معتبر ترین آنها می باشد.

وابستگی کم به فرد:

کالاهایی که مصرف عموم داشته باشند و مردم بطور روزمره با آنها سر وکار داشته باشند تصور می کنم وابستگی به فروشنده کمتر باشد. مانند شرکتهای پخش مواد غذائی.