Menu
نویسنده مطلب : roya

مطلب مورد بحث:

تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن


یکی از شاخصه های مهمی که سر کار دارم این است که با دقت و با جدیت به حرف های طرف مقابل گوش میدهم و سعی میکنم آن ها را تجزیه و تحلیل کنم.

گاهی اوقات این کار باعث می شود تا کاملا جدی به نظر برسم و همکاران این ادراک را داشته باشند که آدم خشکی به نظر برسم.

در صورتی که این اقدام فقط جهت توجه است. شاید اقدام لازم جهت تغییر این موضع شرکت در بحث و لبخند زدن است