Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

تعریف تفکر نقادانه - درباره تاریخچه نقد و نقادی


هم در دوره‌ی کارشناسی و هم کارشناسی ارشد درس نقد داشتیم(هنر خوانده‌ام). اما دکتر ناظرزاده‌ی عزیز به شیرینی در سرمان کرد که:

نقد یعنی تمیز سره از ناسره و برای این کار نیاز به یک سنگ محک یا معیار داریم یعنی نقد هر چیزی ابزار و روش خودش را دارد پس نمی‌توانی آمال و آرزوهایت را به جای نقد بگویی یا غر بزنی! در مواجهه با یک اثر اول معلوم کن که نقدت بر پایه‌ی کدام اصول است؟ (در هنر) جامعه‌شناختی است یا روان‌شناختی است؟ ملاکت‌ هنر برای هنر است یا تاویل مخاطب(هرمنوتیک) یا…

آن درس تا به امروز خیلی به دردم خورده