- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


من برای پاسخ به این تمرین، یک باشگاه ورزشی رو در نظر می گیرم:

* عضو کلیدی یا هسته ی مرکزی: مربیان ورزشی

* عضو مرزی: کسانی که در آن باشگاه، ورزش می کنند و از آنجا راضی و به آن باشگاه وفادار هستند.

* نقطه‌ی اهرمی: تمیز و شیک بودن باشگاه، برخورداری از تهویه مناسب، برخورداری از مربیان درجه اول، وجود نظم و دیسیپلین در باشگاه