Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

هیچکس حق ندارد وارد شود


همه کارتون ها را دیدم تا به آخرین کارتون رسیدم . در تک تک آنها چیزی به دلم خطور کرد ولی دیدم آن قدری نیست که بنویسم.ولی چیزی که عجیب بود در بیشتر آنها یک نگاه وجود داشت چه در آن که پایه نردبان را می برید تا به بالا برسد ، شاید به خاطر آنکه نترسد و به جلو پیش رود و چه در صورت آن مردی که گرز به دست راه آینده را مرتجعانه سد کرده بود و یا حتی در نگاه آن مردی که نامه ای را به رئیس چوبی می داد. در همه آنها یک نگاه وجود داشت و فکر میکنم آنچه که باعث رشد یا باز پس رفتن یک شخص یا یک سازمان یا یک ملت می شود از نوع نگاه آنها به مسائل نشات می گیرد. پس رسیدن به  نگاه منطقی و درست و خالی از تعصب میتواند ما را درچرخه تکاملی باز تولید توسعه و رشد قرار دهد و نگاه ریشه گرفته از تعصب خالی از تعقل ما را در چرخه شوم عقب ماندگی قرار می دهد .