Menu
نویسنده مطلب : ریحانه رسول زاده

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


۱.
علاوه بر جنسیت و جنس گرایی٬ مدرک و مدرک گرایی هم رواج عجیبی دارد. وضعیت مالی هم بر قضاوت ها تاثیر گذار است. شغل هم. قضاوت بر اساس شخصیت و موارد قبلی که دیده ایم. فراموش  می کنیم که چه گفته می شود و عمومن درگیر اینیم که چه کسی دارد می گوید. این ها به نظرم موارد تاثیر گدار در ارتباطات و مداکرات و تاحدی تصمیم های اقتصادی ست.
۲.

آنقدر بی کفایتی از مسیولین دور تحصیلیم دیده ام که به مسیولین و مسیولیت پذیریشان بی اعتمادم.
آنقدر دغدغه های -از نظر خودم بیخود- در اطرافیانم دیده ام که متاسفانه حس خوبی به هم سن و سالانم ندارم.
انقدر در شهری که زندگی می کنم رانندگی بد دیده ام که به نظرم در این شهر همه ی راننده هایشان خطرناکن.

۳.
هدف اصلی طراح سایت چقدر با هدفی که عموم کاربران سایت دارن هم پوشانی داره.
نسبت زمانی که می ذارم به دریافتم از این سایت چقدره و چه مقداری وقت دارم تلف می کنم؟
تفاوت شخصیت مجازی و حقیقی کاربرای این سایت چقدره
چیزی که داری می خونی شعاره؟ چقدرش حقیقت داره و چقدرش در قالب حقیقت داره بیان می شه؟

۴.
کلمات: من. مارک. خارج(ی) .  (کلی:) به کار بردن ضعف های زندگی شخصی و یا تفاوت های عقیدتی برای مقبول جلوه دادن نقد وارد شده در حیطه ی غیر شخصی.