Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

سازگاری و موافق بودن | کسانی که در جستجوی توافق هستند


سازگاری و موافق بودن در صورت برخورداری از عزت نفس و هوش هیجانی بالا میتواند مفید و سازنده باشد ،در غیر اینصورت میتواند خیلی مخرب نیز باشد و باعث آسیب زدن به عزت نفس و هویت فرد نیز بشود.

مخصوصا در گروه سنی نوجوانان و جوانان این سازگاری و موافق بودن با دیگران بدون بهره هوشی بالا و عزت نفس بالا ،باعث بروز مشکلات زیادی منجمله اعتیاد میتواند باشد.