Menu
نویسنده مطلب : جلال مقربی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 3 - شناخت بهتر فرهنگ OC


با درود فراوان-  تمرین۱

در سیستمهای به شدت فروش محور به دلیل تلاش برای فروش بیشتر تحت هر شرایطی که شده می تواند عواقب بد و بسیار خطرناکی داشته باشد مانند.

-چند قیمته شدن محصول در بازار رقابتی به دلیل عدم رعایت قیمت ثابت فروش برای کلیه مشتریان . در این نوع فروش معمولا مشتریان قویتر از قیمتهای پایین تر برخوردارند که خود باعث ناپایداری فروش می گردد.

-تن دادن به خواسته های غیر منطقی مشتریان

-پایین آوردن قیمت نسبت به رقبا به عنوان تنها ابزار رقابت  بدون توجه به بهای تمام شده کالا

تمرین۲

-چند قیمته شدن یک محصول دزکشور ما که بسیار شدید می باشد و بطور روزمره تقریبا با آن برخورد می کنیم

-اصولا یک باوری در بین مردم شکل گرفته مبنی بر اینکه همیشه حق با مشتری است و در بین کارکنان واحد فروش شرکتهای به شدت نتیجه محور این باور خیلی پر رنگ تره و بر اساس این باور کارکنان فروش سعی می کنند به همه خواسته های مشتریان  حتی اگر غیر معقول باشد تن در دهند. البته به عقیده بنده تا زمانی حق با مشتری است که با پایدار بودن شرکت در تضاد نباشد یا به عبارتی حق فقط با مشتریان هدف می باشد

-در نهایت پس از بر آورده کردن نسبی خواسته های مشتریان آخرین ابزار برای حضور در بازار رقابت   کاهش مداوم قیمتها می باشد.