Menu
نویسنده مطلب : سعید نگهبان فرد

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره موفقیت و برنامه ریزی: نقطه شروع


تناقضات ذهنی   در مورد موفقیت و حس رضایت وجود دارد (چون ما همواره در تعامل با محیط بیرون هستیم) و اینکه  چگونه تکلیفمان را با این دو مفهوم مشخص کنیم ،نکته مهمی است که برنامه ریزی و هدفگذاری را تحت اشعاع قرار میدهد .اینکه اهداف جزیره ای یا ستاره قطبی کدام بهتر است و یا اصلا کدام درست است و یا این دو قابل ترکیب هستند یا خیر؟ این موردی است که به نظر من در این فایل صوتی بی جواب مونده