Menu
نویسنده مطلب : ابوذر تراز

مطلب مورد بحث:

مفهوم کنترل در مدیریت و سازمان چیست؟


با درود بر یاران متممی گفتن دونکته رو در اینجا خالی از لطف ندیدم

اول اینکه مچ گیری را با کنترل اشتباه نگیرید چرا که در مچ گیری ما بر افراد تمرکز داریم نه بر فرآیند و نه بر خروجی ها و فرضمان هم براین است که فلانی یه جای کارش می لنگه این قدر زیر ذره بین قرارش می دن تا طرف یه گاف بده در واقع افراد ازقبل نتیجه خودشون رو گرفتن و فقط دنبال مستندات می گردند تا فرض خود را ثابت کنند

دوم اینکه در زمان  تعیین KPIها حتما از افرادی که بعد ها قرار است رفتار آن ها بر اساس همین شاخص های عملکردی سنجیده شود نظر بخواهید و موافقت ضمنی آن ها را در این خصوص بگیرید تا در زمان اجرا براساس تمایل انسان ها به تعهد و ثبات به نتیجه مطلوب تری دست بیابید