Menu
نویسنده مطلب : متین قائدی

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد تجزیه(آنالیز):

نیاز به برنامه ریزی و بهبود وضعیت در چند حوزه از زندگی ام هستم.اول :از همه بهبود روابطم با خانواده ، دوم: هر طور شده در روز ساعتی را به مطالعه اختصاص دهم.

رویکرد ترکیب(سنتز) :

در طول روز ساعتی را به مطالعه در حوزه های سرمایه گذاری اختصاص دهم ، تا به واسطه اطلاعاتی که بدست می آورم بتوانم مقداری پول پس انداز کنم تا هم مجبور به اضافه کاری نباشم و هم بتوانم زمانی را به تفریح با خانواده ام اختصاص دهم.