Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

در پایان درس مدل ذهنی، باید چه چیزهایی را آموخته باشم؟


من مدل ذهنی را فقط در ارتباط با خودم و گذشته خودم نمیبینم. البته همانگونه که دوستان بیان کردند این موضوع باعث میشود که انسان با خودش به صلح برسد اما اگر قبول کنم هر فردی مدل ذهنی منحصر به فرد خود را دارد به من کمک میکنه تا با دیگران هم به صلح برسم. فهم مدل ذهنی باعث میشه ما کمتر متعصب باشیم و بر صحت ایده ها و افکار خودمون کمتر پا فشاری کنیم. بزرگترین دست آورد این آگاهی آرامش است.