Menu
نویسنده مطلب : معصومه خزاعی

مطلب مورد بحث:

آیا من آینده نگر هستم؟


(۱)  با مطالعه مطالب ارزشمند مربوط به تفکر سیستمی و تصمیم گیری تاحدودی در آینده نگری موفق بودم (بطور مثال: مسئله ای که در حل تمرین خطای شناختی دامنه ارزیابی عنوان کردم و البته فرایند آنرا تکمیل تر کردم) اما بطور کلی درخصوص استعداد آینده نگری نشانه‌های این استعداد را در خودم کم می بینم و در این راستا بایستی تلاش مستمر و دقت و توجه بیشتری داشته باشم.
صفات تسهیل کننده در پرورش استعداد آینده نگری: ریسک پذیر، تفکر سیستمی، استقبال از تغییر، منعطف، پذیرای ناشناخته ها، چند جانبه نگر بودن، استفاده از محدودیت ها و موانع به عنوان فرصت، خلاق، تردید و ابهام، علاقه مند به یادگیری، تشخیص الگوها و مدل های مختلف، مرکز کنترل درونی داشتن 
صفات منع کننده در پرورش استعداد آینده نگری: شخصیت بسته و غیر منعطف، قانونمندی و در چارچوب بودن افراطی، یک جانبه نگر بودن، حق به جانب نگاه کردن، مقصر دانستن دیگران (مرکز کنترل بیرونی)

(۲)  افرادی که از این استعداد بهره مند هستند، در موقعیت‌های شغلی سطوح مدیریتی، حاکمیتی و سرپرستی می‌توانند موفق‌تر باشند.
انجام کارهای روتین و تکراری بصورت متمادی می توانند موجب از دست رفتن استعداد آینده نگری شوند.
(۳) در راستای گام برداشتن به سمت استعداد آینده نگری و سعی در پروش آن در طی یک هفته آینده تصمیم گرفتم:
جهت ایجاد انگیزه و در راستای بهبود یادگیری زبان انگلیسی هر روز یکی از مطالب روزنوشته های آقای شعبانعلی را مطالعه و خلاصه ای از آنرا حداقل در یک صفحه به زبان انگلیسی بنویسم.