Menu
نویسنده مطلب : الهام طهماسبی

مطلب مورد بحث:

تفاوت | تضاد | تناقض


من و تو علارغم تفاوت فرهنگی ازدواج کردیم . با تو پیمان بستم که این تفاوت را بپذیرم تا با آرامش زندگی کنیم . اختلاف از انجا شروع شد که گفته هایت با رفتارت در تضاد بودنداوایل می پنداشتم که با من رو راست نبودی و این احساس مرا تا آنجا بردکه نقض پیمان کردم تفاوتها را اختلاف کردم و از در جنگ آمدم .اما تو با من فرق داشتی تو صبور و به دنبال راه حل بودی و من عجول و پی گسستن بودم. عشق تو بر نفرت من فائق آمد و من بعدها فهمیدم که تضاد ما بین رفتار و گفتار تو ریشه در باورهای فرهنگی دارد که تو در آن پرورش یافتی و الان جزئی از وجود تو شده اند.